Leveringsvoorwaarden
1. Definities
1.In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder "kerkhoflaren.nl": De online shop van Kerkhof Laren, gevestigd te Laren NH
2."Kerkhof Laren", verzorgt de logistieke afhandeling vanaf het moment dat u een artikel bestelt.
3."Ontvangstbevestiging": De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
4."Product". Het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Kerkhof Laren en u door Kerkhof Laren binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
5."Voorwaarden". Deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via kerkhoflaren.nl gesloten worden en waarbij Kerkhof Laren partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Kerkhof Laren middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Kerkhof worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kerkhof Laren worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kerkhof Laren ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
4. Kerkhof Laren heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Aanbiedingen/Overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen gedaan op kerkhoflaren.nl zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Kerkhof Laren de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal men u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U hebt in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kerkhof Laren te melden.
2. De overeenkomst tussen Kerkhof Laren en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op kerkhoflaren.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op kerkhoflaren.nl
(b) vervolgens op de ‘bevestig’ button geklikt hebt kerkhoflaren.nl
(c) hierop van Kerkhof Laren op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Kerkhof Laren uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Kerkhof  Laren in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3. De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres en telefoonnummer van de afdeling van Kerkhof Laren, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan (zie hiervoor artikel 11).
4. De overeenkomst bevat alle tussen u en Kerkhof Laren gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Kerkhof Laren.
5. De administratie van Kerkhof Laren geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Kerkhof Laren verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Kerkhof Laren verrichtte leveringen. Kerkhof  Laren erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Transport en kosten
1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Kerkhof Laren. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd en betalingen
1. De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 5 werkdagen na de bestelling. De door Kerkhof Laren opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Kerkhof Laren overschreden wordt, zal Kerkhof Laren u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Kerkhof Laren te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan te melden.
3. Het totaalbedrag wordt in één keer afgeschreven.
4. De betalingen die zijn gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Kerkhof Laren binnen 15 werkdagen nadat men de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland (tenzij kerkhoflaren.nl anders is aangegeven).

6. Afkoelingsperiode
1. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Kerkhof Laren te ontbinden. U dient hiervoor een reden op te geven.
2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kerkhof Laren te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Kerkhof Laren. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van Kerkhof Laren indien het product niet beschadigd is en in de originele verpakking zit.
3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Kerkhof Laren ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Kerkhof Laren binnen 14 dagen nadat Kerkhof Laren het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
4. Kerkhof Laren behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Kerkhof Laren of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Kerkhof Laren schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Kerkhof Laren u hiervan schriftelijk (via e-mail of brief) in kennis stellen. Kerkhof Laren heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. niet goed, geld terug
1. Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Kerkhof Laren schriftelijk (via e-mail of brief) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Kerkhof Laren ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kerkhof Laren te melden.
2. Indien u Kerkhof Laren vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Kerkhof Laren terugsturen. Kerkhof Laren zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat men het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Kerkhof Laren niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Kerkhof Laren zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.
3. Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Kerkhof Laren te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Kerkhof Laren. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. Garanties
1. Op de door Kerkhof Laren geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten
1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Kerkhof  Laren serieus in behandeling worden genomen.
2. U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Kerkhof Laren (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
3. Kerkhof Laren zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Kerkhof zal u hierover schriftelijk (via e-mail of brief) berichten.

10. Privacy
1. Kerkhof zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Kerkhof Laren kunnen nakomen van de overeenkomst die men met u is aangegaan. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen.
3. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product besteld of hebt besteld.

11. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Kerkhof Laren B.V. –Klantenservice - Naarderstraat 12-14 1251 BB Laren NH E-mail:info@kerkhoflaren.nl

12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
1. Op alle overeenkomsten gesloten met Kerkhof Laren is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Kerkhof Laren naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Kerkhof Laren, kunt u Kerkhof Laren verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.
3. Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via e-mail of brief) aan Kerkhof Laren meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.